شماره تماس اضطراری

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۲

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۳

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۴

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۵

شماره فکس

+۹۸-۲۱-۸۹۷۷۹۹۹۰

ساعات پاسخگویی : ۲۴ ساعته

اکران خصوصی فیلم ماحی

مراسم اکران خصوصی فیلم ماحی

 

با حضور بازیگران و عوامل فیلم

 

به زودی توسط مؤسسه نجم آسیا

33.1