شماره تماس اضطراری

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۲

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۳

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۴

+۹۸-۹۱۰۷۸۹۳۱۰۵

شماره فکس

+۹۸-۲۱-۸۹۷۷۹۹۹۰

ساعات پاسخگویی : ۲۴ ساعته

اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی

اکران خصوصی
رونمایی از بنر اصلی سلام بمبئی
سلام بمبئی%
نشست خبری سلام بمبئی
مراسم اکران سلام بمبئی
سلام بمبئی
اکران سلام بمبئی